Ramavtal IT-konsulter med CSN

Postad 2020-10-19 av Basesoft

Ramavtal med CSN (the Swedish Board of Student Finance) som underleverantör till vår partner Viati. Ramavtalet avser IT-konsulter och gäller i två år från 2011-01-01 till 2022-12-31 med möjlighet till förlängning ett plus ett år.

Kammarkollegiet Norra och Östra

Postad 2019-12-18 av Basesoft

Upphandlingen avseende Ramavtal IT-konsulttjänster för regionerna Norra och Östra anonserade 2018-06-10 med tilldelningsbelsut 2019-02-28 måste göras om.

Den 10 december beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd i upphandlingarna IT-konsulttjänster Resurskonsulter för regionerna Norra och Östra. Kammarrättens avgörande står därmed fast vilket innebär att Förvaltningsrättens dom att upphandlingarna ska göras om kvarstår. Med anledning av detta kan således Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet inte teckna några ramavtal avseende IT-konsulttjänster för regionerna Norra och Östra.

Ramavtal med DIGG

Postad 2019-03-19 av Basesoft

Ramavtal med DIGG (Myndigheten för för digital förvaltning) som underleverantör till vår partner Viati. Ramavtalet omfattar managementkonsulter, arkitekter, projektledare, analytiker, utredare, kravfångare, informationssäkerhet, IT-säkerhet, öppna data, webbtillgänglighet, systemutveckling. Ramavtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år.

Ramavtal med Bolagsverket

Postad 2018-10-16 av Basesoft

Ramavtal med Bolagsverket som underleverantör till vår partner Viati. Ramavtalet omfattar olika former av IT-uppdrag. Ramavtalet gäller från och med 2019-05-01 till och med 2023-04-30.

Ramavtal med Folkhälsomyndigheten

Postad 2018-06-30 av Basesoft

Ramavtal med Folkhälsomyndigheten som underleverantör till vår partner Viati. Ramavtalet omfattar Systemutveckling och förvaltning, Infrastruktur och säkerhet, Ledning och styrning samt Strategi, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning. Ramavtalet gäller till och med 2020-05-14 mmed möjlighet till förlängning två gånger 12 månader.

Ramavtal med Finansinspektionen

Postad 2019-09-01 av Basesoft

Ramavtal med Finansinspektionen som underleverantör till vår partner Viati. Ramavtalet omfattar Ledning och styrning respektive Utveckling och förvaltning. Ramavtalet gäller fram till 2019-09-01 med option till förlängning ett plus ett plus ett år. Avtalet förlängt 2019-08-29 till 2020-09-01

Ramavtal med Kammarkollegiet

Postad 2018-05-25 av Basesoft

Ramavtal med Kammarkollegiet Region Södra som underleverantör till vår partner Viati. Ramavtalet omfattar områdena Arkitekter respektive Ledning och Styrning. Ramavtalet kan användas för avrop från myndigheter i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland. Ramavtalet beräknas träda i kraft under oktober 2018 tiden för lagenlig överprövningsperiod passerat.

Ramavtal med Riksgälden förlängt

Postad 2017-12-27 av Basesoft

Ramavtal med Riksgälden förlängt till 2019-01-31. Ramavtalet avser delområdena, Ledning och styrning, Systemutveckling. Infrastruktur, Arkitekter och Test.

Ramavtal med Landstinget i Uppsala förlängt

Postad 2017-03-31 av Basesoft

Ramavtalet med Landstinget i Uppsala m.fl. inom området ledning och styrning har förlängts med ett år och gäller till 2018-04-30.

Ramavtal med Centrala studiestödsnämnden

Postad 2016-10-18 av Basesoft

Ramavtal med Centrala Studiestödsnämnden (CSN) avseende IT-och managementkonsulter, som underleverantör till Viati. Ramavtalet gäller för en period av fyra år (2017-01-01 -- 2020-12-31) .

enligt tilldelningsbeslut 2016-10-18.

Ramavtal med Riksgälden förlängt

Postad 2016-12-05 av Basesoft

Ramavtal med Riksgälden förlängt till 2018-01-31. Ramavtalet avser delområdena, Ledning och styrning, Systemutveckling. Infrastruktur, Arkitekter och Test.

Ramavtal ned Statens tjänstepensionsverk

Postad 2016-04-19 av Basesoft

Ramavtal med Statens tjänstepensionsverl (SPV) avseende konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT, som underleverantör till Viati. Ramavtalet omfattar alla tänkbara roller inom IT och avtalet gäller för en period av fyra år (2017-01-01 -- 2020-12-31).

enligt tilldelningsbeslut 2016-04-19.

Ramavtal Försäkringskassan

Postad 2016-01-27 av Basesoft

Ramavtal avseende IT-konsulter inom kunskapsområdet IT-produktion och IT-infrastruktur hos Försäkringskassan som underleverantör till Viati. Ramavtalet gäller till och med 2020-03-30.

Exempel på, dock ej begränsat till, kompetenser som kan komma att avropas: Datacentertekniker; Kommunikation server, lagring, backup; Klient och kollaborationstekniker; Systemtekniker; Programmerings/automatiseringstekniker; Databastekniker/DBA; Systemintegratör; Säkerhetstekniker: Teknisk projektledare; Verksamhetsutvecklare IT-produktion; Tjänsteutvecklare; Verksamhetsutvecklare; Processutvecklare; QA; Infrastrukturarkitekt.

enligt tilldelningsbeslut 2016-01-27.

Ramavtal Riksgälden IT-konsulttjänster

Postad 2015-01-16 av Basesoft

Ramavtal med Riksgälden avseende IT-konsulttjänster som underleverantör till Viati. Ramavtalet avser delområdena,

  • Ledning och styrning
  • Systemutveckling
  • Infrastruktur
  • Arkitekter
  • Test

enligt tilldelningsbeslut 2015-01-16.

Ramavtal Göteborgs Stad IT-data (IT-konsulttjänster)

Postad 2014-10-17 av Basesoft
Uppdaterad 2016-10-18 av Basesoft

Ramavtal med Göteborgs Stad avseende IT-konsulttjänster (IT-data) som underleverantör till Viati. Ramavtalet avser delområdet Ledning och Styrning enligt tilldelningsbeslut 2014-10-16. Viati har även tidigare tilldelats ramavtal inom delområdet Geografiskt Informationssystem GIS (2014-09-24). [2014-10-17]

Ramavtal med Göteborg Stad som omfattar områdena GIS samt Ledning och styrning har förlängts 2 år till 2018-11-30. [2016-08]

Ramavtal Bolagsverket IT-konsulttjänster

Postad 2014-08-28 av Basesoft

Ramavtal med Bolagsverket avseende IT-konsulttjänster som underleverantör till Viati. Det nya ramavtalet börjar gälla 2015-05-01 och ersätter då vårt nuvarande ramavtal. Avtalsspärr t.o.m. 2014-09-08.

Ramavtal med Trafikverket nu förlängt

Postad 2014-08-28 av Basesoft

Trafikverket har nu formaliserat sin tidigare flaggade förlängning av IT-konsultramavtalet (se nedan). Förlängningen innebär att ramavtalet gäller tills Kammarkollegiets ramavtal kommer igång. För information kring Kammarkollegiets ramavtal, se http://www.avropa.se/Nyheter/IT-konsulttjanster-Resurskonsulter-2013-/.

Ramavtal med Trafikverket förlängs

Postad 2014-06-26 av Basesoft

Trafikverket meddelar att de har förlängt / avser förlänga ITK ramavtal tills Kammarkollegiets nya ramavtal kommer igång. Mer information kommer vecka 31. För information kring Kammarkollegiets ramavtal, se http://www.avropa.se/Nyheter/IT-konsulttjanster-Resurskonsulter-2013-/.

OpenSSL Heartbleed bug

Postad 2014-04-08 av Basesoft

Inga av de IT-tjänster som Basesoft är värd för (EN: "hosted services ") - Web (HTTPS), Mail (IMAPS) med flera - varken har eller har haft det igår publicerade problemet med OpenSSL, CVE-2014-0160, "Heartbleed bug".

Ramavtal Landstinget i Uppsala

Postad 2014-04-01 av Basesoft

Ramavtal med Landstinget i Uppsala län (UPPH2014-0019: IT-konsulter) avseende Ledning och Styrning, i vårt konsortium med Viati m.fl.

Övriga avropsberättigade (Landstingsägda bolag) är Gamla Uppsala Buss, Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.

Följande kommuner deltar: Enköping kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Östhammars kommun.

Kommunala bolag som ingår i upphandlingen är Uppsalahem AB,
Fyrishov AB, Uppsala Vatten AB, Uppsala Konsert och Kongress AB,
Prebus AB, Hebygårdar AB, Hebyfastigheter AB, Knivsta bostäder AB, Kommunfastigheter i Knivsta AB, Alsike Fastighets AB.

Ramavtal med SKL Kommentus

Postad 2013-12-04 av Basesoft
Uppdaterad 2016-10-18 av Basesoft

Ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) avseende "IT- konsulttjänster 2012", i vårt konsortium med Viati m.fl. Tilldelningsbeslutet kom redan 2013-07-01 men tills nu har det varit en process av överprövningar. [2013-12-04]

Konsortiet med Viati i ledningen (Viati, Basesoft, Metamatrix) tilldelades ramavtal för samtliga 21 regioner (Stockholm, Södermanland, m.fl.) inom Ledning och Styrning, Arkitektur, Informationssäkerhet och Verksamhetsutveckling. Inom Systemutveckling och Infrastruktur så tilldelades vi ramavtal inom 17 av 21 regioner.

Ramavtal för IT-konsulttjänster med SKL Kommentus Inköpscentral (Sveriges Kommuner och Landsting) har förlängts till 2017-11-14 [2016-06].

Ramavtal Försäkringskassan

Postad 2013-05-23 av Basesoft

Ramavtal med Försäkringskassan inom områdena IT-arkitektur, Projektledning och Verksamhetutveckling med Basesoft som underleverantör till Viati. Avtalet sträcker sig över ett år med option till förlängning tre år, ett år i taget.

Basesoft CA03 slutar gälla

Postad 2012-03-31 av Basesoft

Personliga certifikat utgivna av Basesoft CA03 slutar gälla. Kontakta din systemadministratör för att förnya ditt certifikat till utgivet av Basesoft CA04.

Ramavtal CSN och SPV

Postad 2012-11-22 av Basesoft

Viati har fått ramavtal med CSN och SPV inom Verksamhetsutveckling, Ledning och styrning samt Utveckling. Basesoft kommer vara underleverantör i svar på avrop och förfrågningar, vilka också distribueras i Basesofts nätverk. CSN och SPV har främst verksamhet i Sundsvall.

Ramavtal Försäkringskassan

Postad 2012-02-22 av Basesoft

Ramavtal med Försäkringskassan (FK) avseende "IT- konsulttjänster" (resurskonsulttjänster för IT-infrastruktur och IT-produktion), i vårt konsortium med Viati m.fl (Viati, Basesoft, Omegapoint, Stelacon). Avtalstiden är 36 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning.

Ramavtal Stockholms län

Postad 2011-11-12 av Basesoft

Ramavtal med Stockholms läns landsting (SLL) avseende "IT- konsulttjänster" 2012-2013, i vårt konsortium med Omegapoint m.fl.

Ramavtal Bolagsverket

Postad 2011-02-28 av Basesoft

Ramavtal med Bolagsverket avseende Bolagsverket inom Systemutveckling och systemförvaltning respektive Ledning och styrning ", i vårt konsortium med Viati m.fl.

Ramavtal Solna stad

Postad 2011-07-01 av Basesoft

Ramavtal med Solna stad avseende "IT- konsulttjänster", i vårt konsortium med Metamatrix m.fl.

Basesoft flyttar tillbaka till Marieberg

Postad 2009-05-26 av Basesoft

Etter en liten utflykt på tre år till Sergels Torg och femte Hötorgshuset flyttar Basesoft idag tillbaka till Marieberg på Kungsholmen, fast denna gång till huset bredvid vår gamla lokal. Den nya lokalen är i DN/Expressen huset, den s.k. "DN-skrapan", på 17:e våningen. Den gamla lokalen i Marieberg var i det s.k. "Svenska Dagbladet huset" (numera "SWECO") bredvid. Där "bodde" vi på 13:e våningen i tio år efter att tidigare haft lokaler i Kista centrum i det s.k. "FA-huset" i drygt tre år.

Ramavtal Stockholm stad

Postad 2009-03-20 av Basesoft

Ramavtal med Stockholms Stad avseende IT-konsulttjänster, vårt konsortium med Omegapoint m.fl. Attalet omfattar Informationssäkerthet och GIS.

IT-konsulttjänster 2008

Postad 2008-02-06 av Basesoft

Verva (Verket för förvaltningsutveckling) har nu slutfört utvärderingen av IT-konsulttjänster 2007. Basesoft har, tillsammans i ett konsortium av nio bolag, fått avtal i fyra av de sju kategorier vi sökt i:

- Anbudsområde 1 Användbarhet
- Anbudsområde 4 Systemutveckling och systemförvaltning
- Anbudsområde 5 Infrastruktur
- Anbudsområde 7 GIS-kompetens

De avtal som erbjuds är tvååriga, med möjlighet till upp till två års förlängning, och beräknas omsätta totalt 740 miljoner kronor per år under avtalsperioden. All information om vilka som fått vad inklusive poäng etc. finns hos avropa.nu.

Johan Groth, vice vd på Metamatrix, som är ett av vinnarföretagen, kallar upphandlingens resultat för "en arbetsseger". "Arbetet med ramavtalsupphandlingar blir bara mer och mer betungande, kraven ökar", säger han till Upphandling 24 på idg.se.

Sammanlagt har Verva fått 307 anbud från 103 företag i upphandlingen. IT-konsulttjänster benämns fortsättningsvis IT-konsulttjänster 2008. Mer presslänkar: CS 2008-01-31 "Storkonsulter utan ramavtal".

Basesoft och ett antal liknande företag med specialistkompetens inom sina respektive verksamhetsområden har sedan 2004 samarbetat i ett nätverk, ett samverkanskonsortium, ibland benämnt ”Metamatrix” konsortium. Denna samverkan har varit framgångsrik och samarbetet fungerar mycket väl. Företagen kompletterar varandra med olika kompetenser och kan därmed erbjuda ett bredare samlat åtagande. Sedan 2004 med början i FMV (sedemera Verva) upphandling ”Ramavtal IT-konsulttjänster 2004” har konsortiet träffat ett stort antal ramavtal inom de flesta kompetensområden med olika upphandlande organisationer och myndigheter. I de olika upphandlingarna är det något av företagen i konsortiet som agerar huvudleverantör och övriga blir underleverantörer. Då framtagandet av anbud innebär en hel del arbete, så är det olika företag som utgör huvudleverantör från gång till gång.