Home - Bird Logo
Basesoft
Products Services Company Research Jobs

Back to main Company page

Contact and Policy information

 
 


Affärsidé


Basesoft är ett tjänste- och utvecklingsföretag inom IT, med fokus på IT-arkitektur och IT-integritet - IT-säkerhet med hög integritet.

Basesoft’s affärsidé är att vara ledande på att tillämpa moderna nätverksbaserade strukturer, tjänstekoncept, objektorientering, databasteknik och öppna men säkra IT-infrastrukturer framförallt vid utformning av komplexa IT-system i flerleverantörsmiljöer. Vi erbjuder kvalificerade tjänster som genomförs av konsulter med hög integritet. Vi stödjer och vidareutvecklar såväl kundspecifika lösningar som generella standardprodukter såsom objektdatabasen EasyDB och säkerhetsplattformen GTP / SECOE / CSI. Vi stödjer en produkts hela livscykel med kvalificerat ledningsstöd för projekt, processer, kvalitet, konfigurationshantering, säkerhet, revision, granskning och mentorskap.

Tjänster

Basesoft erbjuder konsulter med spetskompetens framförallt inom områdena:

  • Verksamhetsutveckling och strategi
  • Ledning och styrning
  • Systemutveckling och systemförvaltning
  • Infrastruktur
  • Informationssäkerhet

Vi tar fram och vidareutvecklar IT-arkitektur baserat på de systemegenskaper (icke-funktionella krav) som är viktiga i Din verksamhet – flexibilitet, tekniktålighet, robusthet, säkerhet mm.

Vi erbjuder konsulter som hög kompetens som kan utveckla, verifiera och förvalta system i C / C++ och webb i nätverksmiljöer med Windows, UNIX och Linux. Våra konsulter kompletterar resurserna i Din verksamhet eller åtar sig att leverera ett överenskommet resultat till fast pris.

Vi kan ta fram IT-säkerhetslösningar för att möta högt ställda krav i nätverksbaserade system med Windows, UNIX och Linux. Vi tar också specifikt fram lösningar för smarta kort (e-legitimationer), Identity Management, PKI, Single-Sign-On, åtkomstkontroll, loggning, kryptering, säkra webblösningar mm. Vi förstärker säkerheten i standartillämpningar (COTS) och vid användning av internetprotokoll.

Vi kan utveckla, testa och förvalta tillämpningar i vår egen utvecklings- och provmiljö så att Din verksamhet kan betrakta dessa som standardprodukter med kontrollerade uppdateringar, ändringshantering och support. Vi arbetar med specialutvecklade tillämpningar, COTS och Open Source. Vi kan förvalta och supporta de Open Source lösningar som Din verksamhet önskar använda.
Vi granskar och reviderar existerande IT-lösningar och kommer med förslag på förbättringar av IT-arkitektur, IT-säkerhet, Systemdesign, Produktval och Processer.

Vi kan stödja din infrastruktur med att konfigurera och installera Linux, UNIX, Windows, nätverk, routrar, DNS och internettjänster såsom Webb, CMS, Mail med flera.

Vi erbjuder olika former av seminarier och utbildning samt mentorskap kring teknisk IT-arkitektur och IT-säkerhet.

Kontakta gärna Jaan Haabma för mer information och en diskussion kring vad Basesoft kan göra för Dig!


Kontaktinformation

Om du är intresserad av mer information inom något område eller att diskutera något särskilt ämne, är du mycket välkommen att kontakta oss på något av följande sätt. Information för att besöka Basesoft hittar du här.

E-post:
info@basesoft.se (allmän information, men inget "spam"), basesoft@basesoft.se (E-post till Basesoft som företag)

Telefon (växel): +46-8-131720

Postadress:
Basesoft Open Systems AB
Fyrverkarbacken 21 3tr
SE-112 60  Stockholm, Sweden

 


Organisation

Basesoft är ett privat aktiebolag som ägs av sina grundare. VD sedan 1993 är Jaan Haabma. Basesoft kan också ses som ett större ”virtuellt” företag. Basesoft har därför väletablerade nätverk och samarbeten med ett stort antal andra leverantörer och specialistresurser som engageras i olika uppdrag. Uppdragen leds av Basesoft, och kan utföras i Basesofts lokaler även med ett antal underleverantörer/underkonsulter. Härmed får Basesofts kund en kontakt i Basesoft, och Basesoft ser till att engagera lämpliga resurser för respektive uppdrag. Basesoft kan också därför mer karakteriseras som ett produktkonsultbolag snarare än ett resurskonsultbolag. Vi har fokus på åtaganden och uppdragsresultat.


Basesofts kunder är normalt större organisationer eller företag, både privata och offentliga, oftast i större men även mer avgränsade strategiska tjänste- eller produktuppdrag.

Basesoft och ett antal liknande företag med specialistkompetens inom sina respektive verksamhetsområden har sedan 2004 samarbetat i ett nätverk, ett samverkanskonsortium, första gången benämnt ”Metamatrix” konsortium. Denna samverkan har varit framgångsrik och samarbetet fungerar mycket väl. Företagen kompletterar varandra med olika kompetenser och kan därmed erbjuda ett bredare samlat åtagande. Sedan 2004 med början i FMV (sedemera Verva) upphandling ”Ramavtal IT-konsulttjänster 2004” har konsortiet träffat ett stort antal ramavtal inom de flesta kompetensområden med olika upphandlande organisationer och myndigheter. I de olika upphandlingarna är det något av företagen i konsortiet som agerar huvudleverantör och övriga blir underleverantörer. Då framtagandet av anbud innebär en hel del arbete, så är det olika företag som utgör huvudleverantör från gång till gång.

Basesoft kan erbjuda säkerhetsskyddsavtal och registerkontrollerad personal för uppdrag inom samhällskritisk verksamhet.

Teknisk stabilitet och verksamhetskompetens

Basesoft grundades 1985. Sedan 1993 drivs det inom nuvarande verksamhetsområden. Basesoft har som en av sina affärside’er att fungera som ”corporate memory” för olika organisationer, vars egen organisation och medarbetarestruktur ibland kanske omsätts fortare än Basesoft’s. Den uppbyggda ”know-how”, i form av kunskap, metoder, dokumentation, källtexter, produkter etc., kan då återanvändas för att få effektivitet i nya uppdrag och projekt hos kunden.

Arbetsuppgifter inom olika verksamhetsområden innefattar: Projektanalys, Projektledning, IT-arkitektur, IT-infrastruktur, Systemintegration, Systemintegration, Produktutveckling, Säkerhetsarbete, IT-integritet, Säkerhetsprodukter, Kvalitetsarbete, Konfigurationshantering, Metoder, Modellering.

Ekonomisk stabilitet

Basesoft grundades 1985. Företaget är ekonomiskt stabilt med god ekonomi och inga skulder. Sedan ett antal år är företaget ekonomiskt klassad som ”AAA” av Dun & Bradstreet, vilket innebär högsta kreditvärdighet. Basesoft har också enligt klassning från UC AB högsta kreditvärdighet - riskklass 5 och riskprogonos < 0,25%.

Forskning och utveckling

Basesoft bedriver som produktbolag också egen FoU-verksamhet. Detta sker oftast i samarbete med högskolor/universitet/institut och andra företag, i Verva (avvecklad 2009) / NUTEK (därefter Tillväxtverket) / EU eller motsvarande samarbetsformer. Aktuella områden är IT-säkerhet, komplexa system och arkitekturer samt objektdatabaser. ”Know-how” framtagen i dessa egenfinansierade FoU projekt kommer sedan till nytta i olika kund- och produktutvecklingsprojekt. Mer info hittar du här.

Basesofts ledningssystem innebär kontinuerlig kompetensutveckling hos sina medarbetare. Utbildning sker både inom metodik/processer som arbete med prototyputveckling och praktiska prov av produkter inom respektive konsults specialitéer. Eftersom Basesoft också förvaltar (och har åtaganden att förvalta) lösningar åt kunder (som standardprodukter) och driver och ansvarar för utbildningar (ex Certifierad IT-arkitekt) så räcker det inte med ”teoretisk” utbildning utan medarbetarnas egen ”hands-on” dvs omfattande intern användning hos Basesoft av nya (och kommande) kommersiella produkter på marknaden, är nödvändig för effektiv kompetensöverföring till Basesofts kunder. Exempel på sådan egen mycket konkret aktuell kompetensutveckling är installation, säkerhetsutvärdering, prototyputveckling mm i nya operativsystem. Basesofts medarbetare använder också mycket sk ”Open Source” produkter (Linux, Alfresco, Sugar CRM, Apache, Tomcat mm). För att medge effektiv utveckling och prov körs olika operativsystem och produkter oftast i virtuella miljöer (Xen, VMWare server, Virtualbox mfl).

Statistikvy

Basesoft är ett IT-företag som verkar inom ”Utgivning av annan programvara" (SNI 2007-kod 58290) samt ”Datakonsultverksamhet" (SNI 2007-kod jmf: 62020).

Företaget är leverantör av Tjänster - Datakonsult, Systemutveckling, Programmering, Datautbildning utvecklare, Datasäkerhet, Internet/Intranet. Exempel på tjänster och uppdrag.

Företaget är leverantör av Programvara (”mjukvara”) som en s.k. ISV - Independent Software Vendor. Basesofts produkter kan levereras för olika systemmiljöer. Om så önskas kan Basesoft också genom s.k. industri- eller partneravtal leverera kompletta nyckelfärdiga system inklusive operativsystem och maskinvara. Exempel på produkter.

Antal medarbetare har över tiden varierat mellan 5-20 personer. Basesofts konsulter återfinns huvudsakligen inom kompetensnivå fyra till fem. Medelantalet anställda med mer än fem års anställningstid hos Basesoft ska vara 5-10.

   
 


Copyright © 1998-2024
Basesoft Open Systems AB, SWEDEN